Mã ngai thờ: NT3

Ngai thờ thếp vàng 9999
Ngai thờ thếp vàng 9999
Ngai thờ gia tiên sơn son thếp vàng
Ngai thờ gia tiên sơn son thếp vàng