Mã ngai thờ: NT1

Mẫu ngai thờ đẹp
Mẫu ngai thờ đẹp

Kích thước: Cao 93 dài 55 sâu 48.

Mẫu ngai thờ đẹp
Mẫu ngai thờ đẹp
Ngai thờ đẹp
Ngai thờ đẹp
Ngai thờ bài vị cửu huyền thất tổ
Ngai thờ bài vị cửu huyền thất tổ
Mẫu ngai thờ đẹp
Mẫu ngai thờ đẹp