Ngai thờ bài vị cửu huyền thất tổ
Ngai thờ bài vị cửu huyền thất tổ
Bài vị cửu huyền thất tổ
Bài vị cửu huyền thất tổ
Các mẫu Bài vị gỗ Mít sơn son thếp vàng
Các mẫu Bài vị gỗ Mít sơn son thếp vàng
Bài vị gỗ Mít để mộc chưa sơn
Bài vị gỗ Mít để mộc chưa sơn
Mẫu bài vị gỗ đẹp
Mẫu bài vị gỗ đẹp

Mẫu bài vị gỗ đẹp sơn son thếp vàng

Bài vị thờ sơn son thếp vàng
Bài vị thờ sơn son thếp vàng
Bài vị thờ cúng đẹp
Bài vị thờ cúng đẹp

Bài vị thờ sơn son thếp bạc

Bài vị cửu huyền thất tổ
Bài vị cửu huyền thất tổ

Bài vị cửu huyền thất tổ

Các Mẫu bài vị gỗ chưa sơn
Các Mẫu bài vị gỗ chưa sơn
Bài vị thờ gia tiên
Bài vị thờ gia tiên
Mẫu bài vị đẹp
Mẫu bài vị đẹp
Mẫu bài vị đẹp
Mẫu bài vị đẹp