Long vị thờ gỗ mít sơn son thếp vàng
Long vị thờ gỗ mít sơn son thếp vàng
Bài vị thờ cúng đẹp
Bài vị thờ cúng đẹp
Long vị thờ gỗ mít
Long vị thờ gỗ mít
Mẫu bài vị gỗ chưa sơn
Mẫu bài vị gỗ chưa sơn