Mã khám thờ: K4

Khám thờ gỗ sơn son thếp vàng
Khám thờ gỗ sơn son thếp vàng
Khám thờ đẹp sơn son thếp vàng
Khám thờ đẹp sơn son thếp vàng