Mã hoa sen gỗ: SG23

Bình hoa Sen gỗ mít sơn son thếp vàng bày bàn thờ
Bình hoa Sen gỗ mít sơn son thếp vàng bày bàn thờ
Hoa sen gỗ thờ
Hoa sen gỗ thờ
Bình Hoa sen gỗ thờ
Bình Hoa sen gỗ thờ
Hoa sen gỗ sơn son thếp vàng
Hoa sen gỗ sơn son thếp vàng

Mã hoa sen gỗ: SG24

Giá Hoa sen gỗ sơn son thếp vàng
Giá Hoa sen gỗ sơn son thếp vàng

Mã hoa sen gỗ: SG26

Sen gỗ thờ sơn son thếp bạc
Sen gỗ thờ sơn son thếp bạc
Bình Hoa sen gỗ thờ
Bình Hoa sen gỗ thờ

Mã hoa sen gỗ: SG25

Cặp Bình Hoa sen gỗ thờ
Cặp Bình Hoa sen gỗ thờ
Bình Hoa sen gỗ thờ
Bình Hoa sen gỗ thờ
Hoa sen gỗ thờ sơn son thếp vàng
Hoa sen gỗ thờ sơn son thếp vàng
Đôi bình Hoa sen gỗ
Đôi bình Hoa sen gỗ

Mã hoa sen gỗ: SG28

Đôi bình Hoa sen gỗ
Đôi bình Hoa sen gỗ

Mã hoa sen gỗ: SG29

Cặp Bình Hoa sen gỗ thờ
Cặp Bình Hoa sen gỗ thờ

Mã hoa sen gỗ: SG30

Bình Hoa sen gỗ bày bàn thờ
Bình Hoa sen gỗ bày bàn thờ

Mã hoa sen gỗ: SG31

Đôi lục bình Hoa sen gỗ bày phòng thờ
Đôi lục bình Hoa sen gỗ bày phòng thờ
Đôi lục bình Hoa sen gỗ bày phòng thờ
Đôi lục bình Hoa sen gỗ bày phòng thờ