Ghế hầu đồng, ghế hầu thánh
Ghế hầu đồng, ghế hầu thánh
Ghế hầu đồng
Ghế hầu đồng
Mặt sau Ghế hầu đồng
Mặt sau Ghế hầu đồng
Mặt trước Ghế hầu đồng
Mặt trước Ghế hầu đồng
Ghế hầu đồng mộc
Ghế hầu đồng mộc