Bộ đài nến mâm bồng, ống hương, hoa, hạc thờ, đỉnh thờ, đèn thờ
Bộ đài nến mâm bồng, ống hương, hoa, hạc thờ, đỉnh thờ, đèn thờ
Đèn thờ gỗ hương
Đèn thờ gỗ hương
Đèn thờ gỗ mít
Đèn thờ gỗ mít
Bộ đèn thờ bằng gỗ
Bộ đèn thờ bằng gỗ
Mẫu đèn thờ đẹp
Mẫu đèn thờ đẹp
Mẫu đèn thờ đẹp
Mẫu đèn thờ đẹp
Đèn thờ bàn thờ
Đèn thờ bàn thờ
Đèn thờ bàn thờ
Đèn thờ bàn thờ
Mẫu đèn thờ đẹp
Mẫu đèn thờ đẹp