Cuốn thư gỗ Dổi đục Tứ Linh hóa trúc
Cuốn thư gỗ Dổi đục Tứ Linh hóa trúc

Cuốn thư kích thước dài 1m97 x cao 81cm.

Cuốn thư gỗ Dổi đục Tứ Linh
Cuốn thư gỗ Dổi đục Tứ Linh