Cốp hầu dùng để đựng trang sức, các vật dụng trong các nghi lễ hầu đồng.

Cốp hầu đồng
Cốp hầu đồng