Bộ cung tên thờ sơn son thếp vàng
Bộ cung tên thờ sơn son thếp vàng

Bộ cung tên thờ sơn son thếp vàng được thờ trang nghiêm trên bàn thờ.