Linh vị- bài vị được dùng để thờ tên tuổi người đã mất tương đồng như di ảnh. Để thờ cúng trên bàn thờ gia tiên.

Bài vị gỗ hương
Bài vị gỗ hương
Bài vị thờ gỗ hương
Bài vị thờ gỗ hương

Bài vị hay Linh vị gỗ Hương được làm thủ công từ khối gỗ hương. Bài vị được đóng tinh tế và chắc chắn được chọn từ gỗ Hương đá đảm bảo chất lượng và có bài vị mộc chưa sơn để chọn. Dùng để thờ Tên người đã khuất hoặc dùng để gửi ở các Am – Chùa chiền. Hoặc thờ cửu huyền thất tổ.

Bài vị thờ gỗ Hương
Bài vị thờ gỗ Hương
Bài vị thờ gỗ Hương
Bài vị thờ gỗ Hương