Long vị thờ
Long vị thờ
Long vị thờ
Long vị thờ
Long vị thờ
Long vị thờ
Long vị gỗ để mộc
Long vị gỗ để mộc
Long vị thờ mộc
Long vị thờ mộc
Long vị thờ gỗ mít
Long vị thờ gỗ mít
Bài vị sơn son thếp vàng loại đẹp
Bài vị sơn son thếp vàng loại đẹp