Cuốn thư gỗ Dổi đục Tứ Linh hóa trúc
Cuốn thư gỗ Dổi đục Tứ Linh hóa trúc
Cuốn thư gỗ Dổi đục Tứ Linh hóa trúc
Cuốn thư gỗ Dổi đục Tứ Linh hóa trúc

Cuốn thư kích thước dài 1m97 x cao 81cm.

Cuốn thư gỗ Dổi đục Tứ Linh
Cuốn thư gỗ Dổi đục Tứ Linh