Bộ cung tên thờ sơn son thếp vàng
Bộ cung tên thờ sơn son thếp vàng
Bộ cung tên thờ sơn son thếp vàng
Bộ cung tên thờ sơn son thếp vàng

Bộ cung tên thờ sơn son thếp vàng được thờ trang nghiêm trên bàn thờ.